تولید شده به صورت روزانه در شعب فروشگاهی
بدون هیچ گونه مواد افزودنی و نگه دارنده

آبمیوه های طبیعی

آب انار

۹۴,۰۰۰ ریال۲۸۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب انار و پرتقال

۷۲,۰۰۰ ریال۲۱۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب انبه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب انگور

۱۶۸,۰۰۰ ریال۲۵۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب به

۹۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال توسرخ

۱۰۸,۰۰۰ ریال۱۹۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال جنوب

۹۸,۰۰۰ ریال۲۸۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال شمال

۷۸,۰۰۰ ریال۲۱۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب توت فرنگی

۱۸۵,۰۰۰ ریال۳۲۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب سیب زرد

۶۴,۰۰۰ ریال۱۸۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب سیب قرمز

۶۴,۰۰۰ ریال۱۸۵,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب کرفس

۵۲,۰۰۰ ریال۱۳۲,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب کیوی

۹۶,۰۰۰ ریال۲۶۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب گریپ فروت

۶۳,۰۰۰ ریال۱۹۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب گوجه فرنگی

۱۴۸,۰۰۰ ریال۲۱۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب لبو

۲۲۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب لیمو ترش

۱۱۸,۰۰۰ ریال۳۶۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب نارنگی

۸۷,۰۰۰ ریال۲۲۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب هندوانه

۶۹,۰۰۰ ریال۱۵۸,۰۰۰ ریال

آبمیوه های طبیعی

آب هویج

۵۸,۰۰۰ ریال۱۵۶,۰۰۰ ریال

error: