خشکبار

خشکبار

آلو خشک

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

خشکبار

آناناس خشک

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۶۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۶۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۷۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۷۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

خشکبار

انبه خشک

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۶۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۸۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

خشکبار

پوملو خشک

۶۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۱۳۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۱۲۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۱۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

خشکبار

خرمالو خشک

۹۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: