میوه

میوه و صیفی جات

آناناس

۲۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

آووکادو

۲۷۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

ازگیل

۳۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار دماوند

۱۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار ساوه

۱۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار شیراز

۱۵۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار شیراز ممتاز

۱۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۱۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انگور شاهرودی

۱۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بلوط

۴۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

به

۱۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون جنوب

۹۹,۰۰۰ ریال

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون جنوب ناول

۹۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون شمال

۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال توسرخ جنوب

۱۰۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال توسرخ شمال

۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

تمبر هندی ترش

۳۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

تمبر هندی شیرین

۲۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

تمبر هندی ملس

۲۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

توت فرنگی جیرفت

۲۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: