در انبار موجود نمی باشد
۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

سبزی کیل گل باز ۱۵۰ گرمی

۱۰۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

سورل ولگ

۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

سوییس چارد ولگ

۱۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

سیب زمینی استامبولی

۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

سیب زمینی شیرین ایرانی

۵۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

شاه توت

۴۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

شلیل انجیری

۱۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

شلیل ممتاز کرج

۱۲۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

شلیل و

۴۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی

۸۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی آناناسی

۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی آناناسی اسلایس

۱۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی اسلایس

۱۴۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۰,۵۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۵۸,۱۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: