میوه و صیفی جات

بلک بری

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بلوبری

۵۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بلوط

۴۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

به

۱۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بی بی آناناس استوایی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بی بی کروت

۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بی بی کروت ایرانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

پاپایا

۵۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون جنوب

۹۹,۰۰۰ ریال

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون جنوب ناول

۹۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال تامسون شمال

۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال توسرخ جنوب

۱۰۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پرتقال توسرخ شمال

۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پشن فروت

۴۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

پوملو

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۲۳۳,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

پیاز زرد

۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پیاز سفید

۵۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پیاز قرمز

۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: