میوه و صیفی جات

جوانه میکس توتیا

۵۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۷۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

خرما پیارم

۶۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خرما زاهدی

۱۴۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خرمالو

۱۷۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خرمالو کَن

۱۷۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خیار اصفهان

۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خیار درختی

۷۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

خیار رسمی

۷۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

دراگون

۸۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

ذرت مکزیکی

۱۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

رازبری

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

رامبوتان

۴۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

ردکارنت

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

رطب عرفان

۱۴۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

زرد چوبه تازه

۵۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

زردآلو و

۶۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

زنجبیل

۳۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: