سبزیجات

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۳۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۶۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۹,۵۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۸۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۷۶,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو