میوه و سبزی در فروشگاه اینترنتی بامیکا

 • واحد: عدد
 • واحد: بسته
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
۳۲۶,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۹۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۷۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۶۴۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: عدد
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۷۳۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۹۴,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۲۴۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو