میوه و صیفی جات

انار شیراز ممتاز

۱۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

خشکبار

انبه خشک

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۶۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انبه و

۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد
۱۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انگور شاهرودی

۱۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بائل فروت

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بادمجان دلمه

۶۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان رسمی

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان کامچین

۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بادمجان گلخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۳۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱,۲۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۳۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بلک بری

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بلوبری

۵۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: